POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WSTĘP

1.1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO.  Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, komputerach, urządzeniach przenośnych i w zabezpieczonych pomieszczeniach. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, wprowadziliśmy oraz stosujemy odpowiednie procedury, polityki i instrukcje umożliwiające właściwe funkcjonowanie realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych, szkolimy nasz personel w dziedzinie ochrony danych, kontrolujemy i weryfikujemy obowiązujący u nas system ochrony danych.

1.2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności PCC Synteza S.A. używamy następujących skrótów:

„Polityka” – oznacza niniejszą Politykę Prywatności PCC Synteza S.A.
„My” – oznacza Administratora, o którym mowa w 2.1.;
„Ty” – oznacza Ciebie, czyli osobę fizyczną, których dane są przez nas przetwarzane;
dane” – oznacza dane osobowe;
„Klienci” – oznacza dokonujących zakupu towarów i usług wchodzących w skład naszej oferty handlowej;
„Kontrahenci” – oznacza dostarczających nam towary i usługi;
„RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. ADMINISTRATOR

2.1. Administratorem danych jest PCC Synteza S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolonej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000089685, posiadająca NIP 749-18-88-664, REGON: 531686911.

2.2. W sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami pod e- mail: , telefon: 77 4051110 lub przesyłając pismo na adres wskazany w 2.1.

3. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA, PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

3.1. Parametry takie jak: cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych,  okres przechowywania danych, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – dla poszczególnych kategorii osób, wskazane są w zakładkach do których prowadzą poniższe odniesienia.

3.2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych. Nie przetwarzamy danych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami, (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

3.3. Przygotowaliśmy także dla Ciebie informację o parametrach wymienionych w 3.1., wystarczy abyś kliknął kategorię, do której należysz. Lista kategorii znajduje się poniżej:

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy Tobą, a nami, w tym do zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży towarów lub usług, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • wykonanie zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
  • zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Tobą,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług (mailem pod Twój adres lub smsem na Twój numer telefonu – jeżeli wyraziłeś na to zgodę),
  • prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  • poznania poziomu satysfakcji z realizowanej przez nas transakcji.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynawowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Zbieranie danych:

Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się do naszych Klientów oraz Kontrahentów o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych (np. transportu). Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e- mail, numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie dokumentu tożsamości (w zakresie ewidencji ruchu pojazdów oraz ich kierowców) i inne służbowe dane kontaktowe.

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany, w tym do zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży towarów lub usług, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania treści marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa np. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
  • zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług wobec naszego Klienta lub Kontrahenta, z którym jesteś związany,
  • prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  • poznania poziomu satysfakcji z realizowanej przez nas transakcji.
 • zgoda, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynawowych.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Zbieranie i przekazywanie danych:

Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych (np. transportu). Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. W zakresie prowadzonego przez nas rejestru odwiedzających, dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciecie jako osoby odwiedzającej naszą firmę. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e- mail, model i numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie dokumentu tożsamości (w zakresie ewidencji ruchu pojazdów oraz ich kierowców), określenie do jakiego miejsca i osoby się udajesz, miejsce/osoba), czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty w naszej firmie,  inne służbowe dane kontaktowe. Teren naszej firmy i znajdujące się na nim obiekty są objęte środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu i kontroli dostępu. W tym zakresie przetwarzany Twój wizerunek. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone na naszych obiektach.  Materiały utrwalone w ramach monitoringu wizyjnego są przechowywane w sposób bezpieczny, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zbadania incydentu). Od gości (zwłaszcza kierowców pojazdów realizujących dostawy), wymagamy dopełnienia formalności przy bramie wjazdowej (wpis do ewidencji, potwierdzenie tożsamości) oraz bezpośrednio w budynku naszej firmy (wpis do rejestru wejść/wyjść na teren PCC SA). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się z odmową wstępu na teren naszej firmy. Twoje dane są przekazane podmiotowi zajmującemu się ochroną i kontrolą wejść i wyjść na teren naszego zakładu.  Do danych z monitoringu wizyjnego może mieć dostęp także firma serwisująca system monitoringowy oraz firma zajmująca się niszczeniem nośników danych na podstawie zawartej z nami umowy.

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane zostały nam przekazane na potrzeby zapewnienia Tobie wstępu na teren naszej Spółki i są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • nasz prawnie uzasadniony interes – 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
  • konieczności zapewnienia kontroli ruchu na terenie zakładu, w tym zapewnienia obecności osób zaproszonych przez nas na teren zakładu,
  • potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynawowych.

Okres przechowywania danych:

Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Dokumentację (papierową i elektroniczna) dotyczącą ruchu gości przechowujemy przez okres trzech lat od ostatniej Twojej wizyty u nas. Dokumentacja ta jest w sposób bezpieczny przechowywana, a dostęp do niej można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zbadania incydentu).

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu rekrutacji i ubiegania się przez Ciecie o zatrudnienie w naszej firmie.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes – 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
  • zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji,
  • zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia, doboru kadr dla uzyskania wysokiej jakości świadczonej pracy, a także prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności.
 • W przypadku, gdy Kandydat do pracy wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, podstawą przetwarzania jest także wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynawowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) są przechowywane maksymalnie 6 miesięcy od daty wpływu. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

4. OSOBY, KTÓRYM DANE SĄ PRZEKAZYWANE

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być właściwe Urzędy Skarbowe i inne organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (przekazanie danych nastąpi zgodnie z tymi przepisami).  Ponadto Twoje dane są przekazywane podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług prawnych, naszym biegłym rewidentom, podmiotom zajmującym się dostawą lub obsługą naszego systemu informatycznego lub dostarczają nam inne usługi IT, podmiotom odpowiedzialnym za kontrolę wejść i wyjść na nasz teren, a także podmiotom dokonującym zniszczenia nośników danych, na podstawie zawartej z nami umowy oraz dostarczających nam inne usługi lub towary, wspomagające naszą działalność.

5. TWOJE PRAWA

5.1. Przysługuje Ci:

5.1.1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

5.1.2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

5.1.3. Prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwa­rzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.4. Ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich da­nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko­nywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarza­nia danych. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe (to znaczy wymagane prawem) lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

5.1.6. Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszech­nie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowe­go (np. format ,,.csv” dane Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu pod­miotowi). Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę lub umowę, a także gdy Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w formie papierowej.

5.1.7. Prawo do wniesienia skargi.
Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli jednak uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra­wem, w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych, prosimy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres e-mail wskazany w 2.2. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Możesz złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.1.8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgo­dy przed jej wycofaniem. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.2. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: wskazany w 2.2., zadzwoń pod numer wskazany w 2.2. lub zgłoś się pod adres wskazany2.1. Formularz wniosku dostępny jest tutaj: FORMULARZ

5.3. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpo­wiednio Cię zidentyfikować.

6. PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przez nas profilowane. Profilowanie, zgodnie z RODO, oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

7. PLIKI COOKIES

7.1. Ta strona, dla Twojej wygody, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz, do Twojego urządzenia.

7.2. Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

7.3. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania Polityki. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

7.4. Pliki cookies mogą pochodzić od następujących firm:
Google – informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę Google znaleźć można na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.5. Administrator na swojej stronie korzysta z usługi firmy Google:

1. Google Analytics – usługa umożliwiająca gromadzenie danych na potrzeby analizy statystyk odwiedzin stron internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych instalując dodatek do przeglądarki blokujący przesyłanie danych do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.