O firmie

Historia Spółki

PCC SYNTEZA S.A., działająca od 1 stycznia 2001 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach Grupy PCC, ma za sobą znacznie dłuższą historię i tradycję produkcji wyrobów chemicznych najwyższej jakości.

Od początku lat sześćdziesiątych do 1997 roku, ówczesny Zakład Syntezy był częścią państwowych Zakładów Chemicznych „Blachownia”. W drugiej połowie 1997 Zakładem zainteresowała się Grupa PCC, która początkowo wydzierżawiła instalacje produkcyjne, a następnie dokonała ich zakupu łącznie z prawami do kontynuowania produkcji.

Znajdujące się w posiadaniu PCC SYNTEZA S.A. instalacje produkcyjne, służące do wytwarzania alkilofenoli oraz ich propoksylatów, powstały w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i były wielokrotnie unowocześniane i udoskonalane w miarę postępów techniki i przy wykorzystaniu coraz bogatszych doświadczeń. Ostatnia rozbudowa i modernizacja miała miejsce na przełomie lat 2009/2010 i pozwoliła na uzyskanie zdolności produkcynych na poziomie 18 tys. t/rok nonylofenolu oraz 12 tys. t/rok dodecylofenolu.

PCC Synteza S.A. dziś

Najnowszą grupą produktów PCC SYNTEZA S.A. są oleje nośne dla dodatków uszlachetniających do paliw silnikowych oraz gotowy pakiet uszlachetniający do benzyn silnikowych najnoweszej generacji, a także poliole produkowane na bazie zasady Mannicha.

PCC SYNTEZA S.A. zatrudnia 80 osób i osiąga przychody ze sprzedaży na poziomie 160 mln zł, z czego ok. 95% przypada na eksport. Spółka należy do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz realizuje program Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care)

Poza działalnością produkcyjną PCC SYNTEZA S.A. znalazła swe stałe miejsce w życiu społecznym miasta. Wspieramy fundację „Bądź Człowiekiem” oraz liczne przedsięwzięcia sportowe i kulturalne, realizując w ten sposób misję na rzecz społeczności lokalnej Kędzierzyna – Koźla.

Technologie produkcji oparte są na wykorzystywaniu żywic jonowymiennych jako katalizatorów i charakteryzują się wysoką selektywnością reakcji, co gwarantuje wysoką jakość produktów a jednocześnie zapewnia minimalizację ilości ścieków i emisji do atmosfery. Warto wspomnieć, że technologia wytwarzania nonylofenolu była wielokrotnie sprzedawana za granicę.