Kędzierzyn-Koźle, dnia 30 września 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PCC Synteza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089685, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7491888664, REGON 531686911, z kapitałem zakładowym 13.617.600 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Szkolna 15, 47-255 Kędzierzyn-Koźle, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.